Ana Sayfa
İletişim
Öneri ve Şikayet
İngilizce
Geri Dön
First
Hizmetlerin kesintisiz, kaliteli ve zamanında verilebilmesi işletme projesinin etkin hazırlanmasına, uygulanmasına,  denetlenmesine ve mali kurallara uyulmasına bağlıdır. Maliyet analizlerinin ve bütçe tahminlerinin ihtiyaca yönelik olması gerekir. Aksi durumda yüksek aidatlarla yada eksik ve kalitesiz hizmetle karşılaşılır. Ayrıca İşletme projesi alınacak hizmetle doğru orantılı olduğundan, ihtiyaçların tespitinin doğru yapılması elzemdir.

ALFAMEN Tesis Yönetimi finans ve teknik ekibi projede yerinde keşif ve ihtiyaç tespiti yaparak, geçmiş yıllar bütçe ve kesin hesap raporlarını inceleyerek gelir ve giderlerle ilgili ayrıntılı mali raporlar hazırlar ve bunların ışığında yeni yıl bütçesini belirler. Ayrıca sakinlerden gelen hukuka ve bütçeye uygun talepleri değerlendirir, satın alma departmanı tarafından bu taleplerin fiyatlandırılması yapılır ve hazırlanan yönetim modeli paralelinde tüm ihtiyaçların optimum karşılanması sağlanır.

Titizlikle hazırlanan ve Kat Malikleri Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen İşletme Projesinin usulüne uygun şekilde maliklere tebliğ edilmesi sağlanır.

İşletme projesindeki gelir ve gider kalemlerinin ayrıntılı, şeffaf ve rasyonel olması temel kriterdir. Satın alma işlemleri, profesyonel satın alma teknikleri kullanılarak yetkin firmalardan , en az 3-4 fiyat teklifiyle optimum satınalmayı sağlayacak şekilde yapılır.

İşletme projesinin gelir kalemini oluşturan aidatların tahsilinin takibi profesyonel yönetim programı kullanılarak, finans ve halkla ilişkiler personellerimiz tarafından Proje Mali kuralları çerçevesinde sağlanır. İşletme aidatlarının düzenliliği ve sürekliliği, sağlanan hizmetlerde aksama yaşanmaması için zaruri olduğundan bu konuya Hukuk Departmanı gerekli hassasiyeti gösterir.

İşletme bütçesindeki gelir ve gider kalemlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan tahsilat ve ödeme evrakları ile her türlü resmi belge, teklif ve sözleşmeler hem fiili olarak klasörlerde dosyalanır hem de dijital şekilde arşivlenerek her an denetime hazır tutulur.

Üç aylık dönemlerde işletme projesinin analizi yapılır, bütçelenen ve gerçekleşen bütçe raporları hazırlanır, bütçe sapmalarının nedenleri araştırılır, bu raporlar denetim kurulunca da onaylandıktan sonra hem kağıt ortamında hem de web tabanlı yönetim programında kat maliklerinin incelemesine açılır.

Her bütçe dönemi sonunda yapılan kat malikleri genel kurullarında mali kayıt ve raporların oy birliği ile ibra edilmesi temel amaçtır.